Удружење пенолога регије Бања Лука

„Удружење је неполитичка, невладина, добровољна и стручна организација радника чији је основни задатак рад на извршењу казне затвора, мјера безбједности, васпитних и заштитних мјера, општа превенција криминалитета, научно-истраживачки рад из области пенологије и пост-пеналних мјера, те подстицање стручног усавршавања својих чланова. Чланови Удружења пенолога су запослени у Казнено-поправном заводу Бања Лука због чега и само Удружење дјелује при Казнено-поправном заводу Бања Лука.

 

Циљеви и задаци Удружења

 

Удружење има за циљ да на научним и хуманим основама, кроз развој и унапрјеђење савремене пенолошке теорије и праксе и других наука које се баве изучавањем проблематике и унапрјеђивањем праксе извршења казне затвора, мјера безбједности, васпитних и заштитних мјера или општом превенцијом криминалитета, доприноси развоју и унапрјеђењу система извршења казне затвора, мјера безбједности, васпитних и заштитних мјера и опште превенције криминалитета, те да подстиче стручно усавршавање својих чланова. У остваривању циљева и задатака из претходно наведеног, Удружење утврђује обавезу колективног рада, одлучивања и одговорности свих органа и заједничке и личне одговорности сваког члана. Удружење остварује циљеве вршењем послова и задатака од општег друштвеног интереса на плану хуманизације и усавршавања безбједности, васпитних и заштитних мјера и опште превенције криминалитета у складу са Уставом и другим важећим прописима, и то:

 • Подстиче практичну примјену савремене пенолошке науке и достигнућа у области извршења кривичних санкција, мјера безбједности, васпитних и заштитних мјера, те на основу сопствених искустава и праксе доприноси оспособљавању својих чланова, развија и обогаћује пенологију и друге научне дисциплине које се баве изучавањем извршења казне затвора, мјера безбједности, васпитних и заштитних мјера и општом превенцијом криминалитета,
 • Популарише пенологију као науку и подстиче савремена научна достигнућа из области пенологије,
 • Разним формама рада утиче на стручно усавршавање својих чланова, доприноси унапређењу система и извршења казне затвора, мјера безбједности, васпитних и заштитних мјера и опште превенције криминалитета,
 • Прати и проучава развој нормативне дјелатности из области извршења казне затвора, мјера безбједности, васпитних и заштитних мјера и даје инцијативе надлежним органима друштвено-политичких заједница за усаглашавање закона и других аката из те области са савременим достигнућима пенологије и захтјева нашег друштва,
 • Сарађује са органима и установама за извршење казне затвора, мјера безбједности, васпитних и заштитних мјера и пружа им потребну помоћ, доприносећи њиховом раду и духу развоја наших демократских односа на пољу хуманизације извршења казне затвора, мјера безбједности, васпитних и заштитних мјера,
 • У оквиру дјелатности Удружење сарађује са другим удружењима пенолога Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине као и са сличним удружењима у сусједним државама,
 • Сарађује са другим удружењима која се баве превенцијом, пенолошком проблематиком или постпеналним мјерама,
 • Сарађује са високошколским установама које образује кадрове из области пенологије или се баве изучавањем ове науке,
 • Организује савјетовања, консултативне састанке и друге облике заједничког рада у циљу размјене искустава, развијања и усавршавања пенолошке теорије и праксе и утврђивања ставова и интереса за остваривање циљева Удружења,
 • Организује и подстиче сарадњу својих чланова у часопису «ДО-Билтен» и другим научним и стручним часописима који третирају акутна питања пенологије или сродних наука,
 • У оквиру свог програма рада, организује састанке, посјете и друге облике сарадње и размјене искустава са пенолозима и сличним удружењима других земаља,
 • Врши и друге задатке утврђене Програмом у вези остваривања циљева Удружења.Органи удружења су управни одбор и надзорни одбор, а у складу са чланом 21. и 24. Статута Удружења, Удружење има и предсједник скупштине који је лице овлаштено за представљање и заступање Удружења. Органи Удружења непосредно развијају активност међу својим члановима и на подручју за које је основано ради остваривања циљева и извршења задатака утврђених Статутом, односно:
 • популаришу циљеве и задатке Удружења на подручју дјеловања,
 • врше учлањивање, пријем нових чланова и искључивање чланова Удружења,
 • воде евиденцију о својим члановима и издају чланске карте,
 • прикупљају чланарину од својих чланова и доставља је на рачун Удружења, води евиденцију чланова Удружења са свим неопходним подацима,
 • непосредно спроводе у живот закључке и одлуке Удружења и његових органа,
 • дају приједлоге за награде, похвале, одликовања и друга признања својим члановима,
 • врше и друге послове везане за активности и остваривање циљева Удружења.