Служба третмана

Служба третмана планира, програмира, организује и остварује процес преваспитања затвореника и васпитаника и у том циљу координише рад осталих учесника у том процесу.

У циљу остваривања сврхе извршења кривичних санкција, Служба третмана програмира и координише васпитни рад и испитује личност затвореника и васпитаника, израђује програм поступања за свако лице, врши процјену потребе за стручним образовањем, непосредно и путем других служби прати рад и понашање затвореника и васпитаника у току издржавања казне затвора, односно васпитне мјере, прикупља и обједињује податке и запажања васпитача и других лица која непосредно раде са затвореницима, анализира и проучава постигнуте резултате и утицај предузетих васпитних мјера, те на основу постигнутих резултата предузима потребне мјере и унапређује васпитни рад у Установи, примјењујући савремене методе, облике и садржаје рада.

Поступајући у складу са Законом и подзаконским актима који се односе на третман, опредјелили смо се за модерна и провјерена рјешења која се примјењују у пракси развијених пеналних система, како због начела ефикасности, тако и потребе прилагођавања нашег система извршења у процесу придруживања Европској Унији. Третман затвореника је приоритетан сегмент у извршењу кривичних санкција и захтјева стално унапређивање и осавремењивање метода и техника рада, посебно у свијетлу промјене структуре затвореничке популације. У духу законских и модерних пенолошких схватања извршења казне затвора Казнено – поправни завод Бања Лука третман са затвореницима заснива на сљедећим принципима:

 • принцип законитости
 • принцип ресоцијализације
 • принцип хуманости
 • принцип индивидуализације извршења казне
 • принцип развијања личне одговорности затвореника
 • принцип групног издржавања казне
 • принцип општег и стручног образовања затвореника

Поимајући затвореника као субјекат извршења казне, које активним учешћем у третману треба да даје пуни допринос остварењу сврхе кажњавања, све активности се базирају на примјени модерних пенолошких инструмената, метода и средстава.

Поштујући принцип индивидуализације сваки затвореник се подвргава темељној процјени његове личности која подразумијева прикупљање социоанамнестичких података, те психолошку и криминолошку процјену, чији се резултати допуњују извјештајима и налазима других институција. На основу тако добијених резултата одређује се врста и ниво интензитета преваспитног рада.

Дефинишући основне криминогене факторе који су допринијели томе да кривично дјело буде почињено, планским и системским избором најбољих педагошких метода и облика рад настоји се код затвореника подстакнути такво промишљање реалности, које ће у највећој могућој мјери обезбиједити да у постпеналном периоду бивши затвореник буде у стању удовољити барем минимуму оних захтјева које пред њега поставља друштво у цјелини. При томе велика важност се придаје његовању породичних и уопштено других односа са вањским свијетом, од чијег квалитета директно зависи и будуће успјешно реинтегрисање у социјалној средини.

Омогућавање стицања општег и стручног образовања је такође веома важан елемент у преваспитном раду. Завод је законски обавезан да малољетницима који издржавају васпитну мјеру упућивања у васпитно-поправни дом омогући завршетак основне школе те стицање специјалистичких знања у одређеном занимању. Ова пракса у раду се проводи и са пунољетним затвореницима који то из било којег разлога нису учинили прије доласка на издржавање казне затвора.

У условима живљења у тоталној институцији каква је затвор за физичко и ментално здравље затвореника је веома битно организовати смислено коришћење слободног времена. Завод у ту сврху осим спортских терена за бављење различитим врстама спортова, такође нуди и широку лепезу других активности које се проводе у склопу културно-просвјетних и спортских активности. Културно-просвјетни рад за затореника се одвија кроз :

 

 • рад библиотеке,
 • праћење штампе и других публикација,
 • организовање предавања и састанака,
 • праћење радио и ТВ програма,
 • организацију видео пројекција,
 • организовано посјећивање спортских догађаја и музеја и
 • организацију рада заводских секција и рекреативно-спортских активности.

 

Наведене секције и рекреативно-спортске активности се одвијају на отвореном и, за ту намјену предвиђеном, простору на сљедећи начин:

 

 1. У затвореном простору (у Одјељењу третмана) су организоване:

 

 • Информатичка секција,
 • Заводска библиотека,
 • Резбарска секција,
 • Ликовна секција,
 • Литерарно-новинарска секција,
 • Музичка секција,
 • Секција за стони тенис и
 • Шаховска секција.

 

 1. На отвореном (унутрашњем кругу Завода) спроводе се сљедеће рекреативно-спортске активности:

 

 • Заводска теретана,
 • Заводски базен,
 • Фудбал,
 • Кошарка и
 • Одбојка.

 

Поштујући законску обавезу Завод је свим затвореницима омогућио да своје вјерске потребе упражњавају у за то намјенски одређеним просторијама. Затвореници имају право на вјероисповиједање користећи властиту вјерску литературу и ствари за религијску употребу, а такође имају право контактирати с вјерским службеником своје вјерске заједнице. Сви важнији вјерски празници, све три конфесије, уз присуство свештеника, свечано се прослављају у Заводу: православни и католички Божић и Ускрс, као и исламски вјерски празници Рамазански и Курбан Бајрам.