Служба обезбјеђења

Служба обезбјеђења стара се о безбједности Установе, радилишта и просторија у којима осуђена лица бораве и раде, о одржавању унутрашњег реда и дисциплине у Установама, спроводи осуђена лица и обавља и друге послове одређене овим законом и прописима донесеним на основу закона.