Притвореници

                                  ПРАВИЛНИК

   О КУЋНОМ РЕДУ У УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ МЈЕРЕ ПРИТВОРA

  I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

 • Овим правилником уређују се пријем и распоређивање притвореника, здравствено-хигијенске мјере и исхрана, рад и понашање притвореника, одржавање реда и дисциплине, посјете, дописивање, примање пошиљки и штампе, поступак у случају бјекства или смрти притвореника, спровођење и отпуштање и друга питања која се односе на услове и начин извршења мјере притвора у казнено-поправним установама (у даљем тексту: Установа).
 • На извршење мјере притвора одређене од Суда Босне и Херцеговине примјењују се одредбе Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера и Правилника о кућном реду у установама за издржавање кривичних санкција, мјера притвора или других мјера Босне и Херцеговине.
 • Лица против којих је одређен притвор смјештају се у посебно одјељење Установе, у притворску јединицу.
 • Притворска јединица је затвореног типа.

Члан 2.

Према притворенику могу се примјењивати само оне мјере потребне да се оствари сврха ради које је притвор од ређен, мјере за одржавање реда и дисциплине и средства принуде само када је неопходно да се спријечи бјекство, физички напад на запослене у Установи, на притвореника или друго лице, наношење повреде другом, самоповређи вање, проузроковање материјалне штете, као и када је потребно да се спријечи или савлада отпор притвореника приликом извршавања наређења од овлашћеног службеног лица.

Члан 3.

Поступање са притвореницима мора бити човјечно и с поштовањем њиховог људског достојанства, водећи при том рачуна да се одржи потребан ред и дисциплина.

Члан 4.

 • Овај правилник мора, у складу са Законом о извршењу кривичних санкција Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 12/10), (у даљем тексту: Закон), бити доступан свим притвореницима за вријеме издржавања притвора.
 • На захтјев притвореника може му се омогућити да се упозна и са Законом, Кривичним законом Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06 и 73/10), Законом о кривичном поступку Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 100/09) и другим прописима из ове области.

Члан 5.

За питања пријема, смјештаја и исхране притвореника, поштовање права и дужности и правилну примјену законских прописа и одредаба овог правилника одговоран је руководилац Установе.

II ПРИЈЕМ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ

Члан 6.

 • На издржавање притвора може се примити само лице за које је надлежни суд одредио притвор, издао писани налог за пријем притвореника, уз који је приложено рјешење о одређивању притвора.
 • Налог за притвор садржи: име и презиме притвореника, име оца, датум и мјесто рођења, пребивалиште или боравиште, држављанство, националност, законски основ за притвор, образложење, поуку о правном лијеку, службени печат и потпис судије који је одредио притвор.
 • Овлашћено службено лице Установе које је примило притвореника издаје писану потврду о пријему притвореника у коју уноси датум и сат пријема.

Члан 7.

Ако службено лице приликом пријема притвореника утврди да је притвореник повријеђен или притвореник сам изјави да му је потребна интервенција љекара, неће га примити у Установу док му службено лице које га је спровело не обезбиједи адекватан љекарски третман у здравственој установи.

 

Члан 8.

 • Приликом пријема притвореника утврђује се његов идентитет, и то на основу рјешења о одређивању притвора или налога за пријем у притвор и личних исправа (личне карте, путне исправе) или на други начин.
 • Ако се идентитет не може утврдити на основу исправа из става 1. овог члана, тада његовог идентитет потврђује овлашћено службено лице које га је спровело у Установу, о чему се сачињава и службена забиљешка коју потписује овлашћено службено лице које је извршило спровођење.

Члан 9.

 • По пријему у Установу притвореник се упознаје са правима и дужностима за вријеме трајања притвора.
 • Непосредно по пријему у Установу врши се претрес притвореника и преглед ствари које је донио са собом.
 • Претрес личних ствари врши се у присуству притвореника.
 • Лични претрес притвореника могу вршити само службена лица истог пола којег је и притвореник.

Члан 10.

 • Притвореник од ствари за личну употребу може задржати: своју одјећу, обућу, рубље, постељину, прибор за личну хигијену, наочаре и ортопедска помагала.
 • За притвореника који нема своје рубље, одјећу и обућу најнужније ствари обезбјеђује Установа.
 • Притворенику се обавезно одузима: новац и драгоцјености, ножеви, маказе, бритве, жилети, игле, ремен, шал, пертле, лијекови, кравате, мобилни телефон, као и предмети за које постоји оправдана бојазан да би њима себи или другом могао нанијети повреду или угрозити живот.
 • Одузимање предмета врши овлашћено службено лице, а за одузете предмете издаје се потврда.

Члан 11.

 • Одузети предмети, новац и драгоцјености чувају се у притвореничком депозиту, а по захтјеву притвореника предмети се могу предати члану његове породице или сроднику, о чему одлучује надлежни суд.
 • Лијекови одузети приликом пријема предају се здравственој служби.

Члан 12.

 • За лица која се примају у притвор води се посебна матична књига са пратећим азбучним регистром.
 • У матичну књигу за сваког притвореника уносе се сљедећи подаци: редни број (матични број), презиме и име, очево име (за жене, уколико су удате, дјевојачко презиме), дан, мјесец и година рођења, мјесто рођења, пребивалиште или боравиште, занимање, држављанство, националност, сат, дан, мјесец и година пријема у притвор, назив суда који је донио рјешење о притвору, број и датум рјешења, сат, дан, мјесец и година отпуштања из притвора, назив суда који је донио рјешење о укидању притвора, број и датум рјешења и примједбе.
 • Упис притвореника у посебну матичну књигу врши се по хронолошком реду, по доласку притвореника у Установу.
 • У азбучни регистар притвореници се уписују азбучним редом према презименима.
 • По истеку сваке календарске године закључују се матична књига притвореника и азбучни регистар.

Члан 13.

За сваког притвореника формира се посебан предмет, односно лични лист притвореника, у коме се чува сва документација у вези са притвореником.

Члан 14.

 • Распоређивање притвореника по просторијама врши лице које одреди руководилац Установе, према расположивим мјестима, водећи рачуна о посебним упутствима суда и склоностима притвореника.
 • У истој просторији не могу бити:
 • притвореници различитог пола,
 •  лица која су заједно учествовала у извршењу кривичног дјела,
 •  лица која се налазе на издржавању казне са лицима у притвору,
 •  малољетна лица са пунољетним лицима.
 • У недостатку смјештајних капацитета, у исту просторију могу се смјестити саучесници у извршењу кривичног дјела, након што буду саслушани, по одобрењу суда који води поступак.
 • Лице из става 1. овог члана дужно је да сваког дана посјети притворенике и обиђе просторије које користе притвореници.

Члан 15.

 • У свакој соби је инсталисан један ТВ или радио-пријемник.
 • Инсталација којом се врши напајање струјом ТВ или радио-пријемника треба да је тако подешена да стражар из ходника може извршити прекид напајања пријемника струјом.
 • У једној соби се не налази више од једног ТВ пријемника.
 • Руководилац Установе посебном наредбом одређује начин коришћења ТВ пријемника.
 • Притворенику није дозвољено да користи лични ТВ или радио-пријемник нити било који други апарат за преношење и дистрибуцију звука и слике (транзистор, камера и сл.), као ни електронска средства комуникације.
 • ДРАВСТВЕНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЈЕРЕ И ИСХРАНА

Члан 16.

 • По пријему у Установу врши се љекарски преглед притвореника, најкасније 24 часа након пријема, а налази и мишљење љекара Установе уносе се у његов здравствени картон.
 • Притвореник одржава хигијену тијела и одјеће, а по пријему у притвор притвореник се купа, а по потреби врши се дезинфекција његовог одијела и ствари.
 • Притвореник има право да носи своју одећу и обућу, а за она лица који немају своју одећу и обућу, исте обезбјеђује Установа.
 • Притвореници се брију најмање два пута седмично, шишају једном мјесечно, а купају најмање једном седмично.
 • Притвореним лицима женског пола омогућиће се и потребни посебни услови за задовољавање њихових хигијенских потреба.
 • Притвореницима који немају новчаних средстава, а не располажу стварима за личну хигијену, Установа обезбјеђује најпотребније ствари (пешкир, сапун и др.).

Члан 17.

 • Сваком притворенику одређује се посебан кревет и потребна постељина.
 • Притвореник који болује од заразних болести смјешта се одвојено од других притвореника, о чему одлучује љекар Установе.
 • У просторијама у којима су смјештени, притвореници одржавају чистоћу, просторије се свакодневно чисте, постељина редовно провјетрава и једном у 15 дана мијења, а ћебад два пута мјесечно истреса.
 • Провјетравање просторија врши се свакодневно, отварањем прозора након устајања и пред повечерје, а по потреби и чешће.
 • Кречење просторија врши се најмање једном годишње, а по потреби и чешће.
 • Просторије се у зимском периоду загријавају.
 • Просторије су довољно простране да сваком притворенику обезбјеђују најмање осам кубних метара простора.
 • Дезинфекција, дезинсекција и дератизација простора, опреме и инсталација Установе врши се два пута годишње.

Члан 18.

 • Здравствена заштита притвореницима се пружа у амбуланти Установе, а по потреби и у здравственој установи.
 • Трошкове здравствених услуга које се притвореницима пружају у амбуланти Установе сноси Установа.

Члан 19.

 • Ако за лијечење одређених болести Установа не може да пружи одговарајући третман, притвореници се упућују у другу Установу у којој постоје услови за адекватно лијечење, односно у здравствену установу, кад не постоје услови за лијечење у Установама.
 • Упућивање притвореника на лијечење у складу са ставом 1. овог члана врши љекар Установе, уз одобрење надлежног суда.
 • У хитним случајевима, када је угрожен живот притвореника и када му није могуће пружити адекватну помоћ у Установи, службено лице Установе може упутити притвореника у мјесну здравствену установу, с тим да и даље поступа по упутствима љекара, о чему одмах обавјештава руководиоца Установе и надлежни суд.
 • У случају када је притвор одредио Суд Босне и Херцеговине о упућивању на лијечење одлучује Суд Босне и Херцеговине.
 • Обезбјеђење притвореника на лијечењу у здравственој установи врши судска полиција.
 • Трошкови лијечења из ст. 1, 3. и 4. овог члана су трошкови кривичног поступка.

Члан 20.

 • По одобрењу надлежног суда, притвореника може на његов захтјев и трошак прегледати љекар кога он одабере.
 • У случају из става овог члана притвореника претходно прегледа љекар Установе.
 • Пружању здравствених услуга из става 1. овог члана присуствује и здравствени радник Установе.
 • Трошкови здравствених услуга из овог члана обухватају медицинске услуге, превоз и обезбјеђење.

Члан 21.

Ако притвореник одбијањем лијечења угрози животне функције, могу се и без његовог пристанка примијенити неопходне медицинске мјере, ако за то постоје медицинске индикације на начин и под условима које одреди надлежни суд.

Члан 22.

 • Притвореник има право да по одобрењу надлежног суда о свом трошку набавља лијекове, ортопедска помагала, протезе, наочаре или да их прима од своје породице или других лица.
 • Лијекови из става 1. овог члана обавезно се предају љекару Установе, који према упутствима одређује терапију.

Члан 23.

 • Притвореницима се обезбјеђује боравак на свјежем ваздуху најмање два часа дневно, ако Установа располаже одговарајућим простором.
 • Када то здравствени разлози захтијевају, по препоруци љекара боравак на свјежем ваздуху може бити и дужи од два часа.
 • На свјежем ваздуху заједно бораве притвореници смјештени у истој просторији.
 • За вријеме боравка на свјежем ваздуху притвореници могу слободно шетати или сједити, при чему не смију реметити ред и мир, нити кршити друга правила понашања у Установи.
 • У случају да притвореници у току шетње нарушавају правила понашања (галама, свађа, разговор са другим притвореницима који се налазе у собама, одбијање наређења службеног лица и др.), шетња за лица која нарушавају дисциплину биће прекинута, о чему се сачињава посебна службена забиљешка.
 • Притвореници на свјежем ваздуху бораве под надзором радника службе обезбјеђења.
 • О боравку на свјежем ваздуху стражар у посебној књизи води евиденцију, у коју се уноси: датум и вријеме боравка притвореника на свјежем ваздуху, који притвореници нису боравили на свјежем ваздуху, те посебне примједбе о свим значајним догађајима за вријеме боравка на свјежем ваздуху.

Члан 24.

 • Притвореници добијају храну по јеловнику и таблицама исхране које важе за лица на издржавању казне затвора.
 • Храна се издаје сваки дан у три оброка.
 • Притвореник има право да се храни о свом трошку.
 • Ако се притвореник храни о свом трошку, омогућава му се прибављање хране, а храну му могу обезбиједити и сродници.
 • Храна која се доноси притворенику о његовом трошку прима се једанпут дневно у количини која одговара његовим дневним потребама у вријеме које одреди руководилац Установе.
 • Храна је припремљена тако да се може лако прегледати и да се може конзумирати кашиком, месо и риба морају бити без костију и у ситним комадима, а хљеб исјечен у танким комадима који се визуелно могу лако преконтролисати.
 • Посуда у којој се јело доноси треба да буде провидна, отпорна на лом и подесна за лако ношење.

Члан 25.

 • Храна, посуђе и други предмети у којима се храна доноси прије предаје притворенику се прегледају, а преглед врши овлашћено службено лице.
 • Ако се приликом прегледа нађу сакривени предмети, о томе се обавјештава надлежни суд и даље се поступа по његовој одлуци.

Члан 26.

 • Ако притвореник одбија да узима храну, о томе се одмах обавјештавају надлежни суд и Министарство правде (у даљем тексту: Министарство).
 • Притвореника који одбија да узима храну контролише љекар Установе и све битне промјене његовог здравственог стања уноси у здравствени картон.
 • Ако усљед одбијања узимања хране буду угрожени живот и здравље притвореника, поступа се у складу са чланом 21. овог правилника.

Члан 27.

Притвореницима је забрањено да примају или набављају алкохолна пића или друга опојна средства.

 • РИМАЊЕ ПОСЈЕТА, ДОПИСИВАЊЕ, ПРИМАЊЕ ПОШИЉКИ И ШТАМПЕ

Члан 28.

 • По одобрењу надлежног суда и под његовим надзором или надзором лица које он одреди, притвореници у складу са овим правилником једном седмично имају право на посјету чланова уже породице и сродника или других лица по свом избору.
 • По одобрењу надлежног суда притвореника може посјетити конзуларни службеник стране државе чији је притвореник држављанин или државе која штити интересе његове државе, у складу са међународним правом, а у границама кућног реда.
 • Лица која долазе у посјету морају, у складу са Законом, имати писано одобрење надлежног суда.
 • Посјета притвореницима обавља се у просторији Установе која је одређена за посјете под надзором службеног лица и траје 30 минута.
 • Надлежни суд може одобрити и дуже трајање посјете.
 • Просторија у којој се обављају посјете има физичку преграду која раздваја притвореника од лица које га посјећује, а преграда је од плексигласа или другог сличног провидног материјала.
 • Лице које надзире разговор може да прекине посјету ако притвореник или посјетилац користи посјету на начин који би могао бити штетан за успјешно вођење поступка или ако се недисциплиновано или непристојно понашају.
 • О разлозима прекида посјете обавјештава се руководилац Установе, који одлучује да ли ће обавијестити надлежни суд.
 • Руководилац Установе, уз сагласност Министарства, одређује најмање један дан у седмици када се обављају посјете, о чему се обавјештавају надлежни судови.

Члан 29.

 • По одобрењу суда који води поступак притворенику се, након потврђивања оптужнице, може одобрити слободна посјета брачног друга.
 • Брачни друг који долази у слободну посјету притворенику треба да понесе са собом: извод из матичне књиге вјенчаних, оригинал или овјерену фотокопију, који није старији од шест мјесеци.
 • Посјета из става овог члана може се одобрити притворенику једном мјесечно.
 • Слободна посјета траје један сат и обавља се у намјенској просторији Установе без надзора службених лица.

Члан 30.

 • Притвореник се може дописивати са лицима ван Установе са знањем и под надзором надлежног суда.
 • Све писане пошиљке које притвореник шаље или прима Установа прије слања или уручења предаје на контролу надлежном суду или лицу које надлежни суд одреди.
 • Са писменима које притвореник шаље или прима поступа се у складу са одлуком надлежног суда.
 • Надлежни суд, у складу са Законом о кривичном поступку, може притворенику забранити слање или примање писмена и других пошиљки ако је то у интересу вођења кривичног поступка.
 • Слање молби, жалби и притужби, те контактирање са браниоцем не може се забранити.

Члан 31.

 • Притвореник има право да најмање једном у седам дана обави телефонски разговор са неким од чланова породице, у трајању до десет минута који се обавља под надзором радника службе обезбјеђења.
 • Телефонски разговор обавља се о трошку притвореника са јавне телефонске говорнице инсталисане за ту сврху у кругу Установе.
 • За сваки телефонски разговор притвореника, прије потврђивања оптужнице, потребно је писано одобрење надлежног суда.
 • Након потврђивања оптужнице, за обављање телефонског разговора из става 1. овог члана може се издати стално одобрење.
 • Ако притвореник не обавља телефонски разговор на прописан начин или ако се посумња да се телефонски разговор користи на начин који угрожава безбједност Установе или омета вођење кривичног поступка, радник службе обезбјеђења прекида телефонски разговор и о томе се одмах обавјештава руководиоца Установе и надлежни суд.
 • Суд, у складу са Законом о кривичном поступку, може наредити да се ограниче одређена права притвореника.

Члан 32.

 • Посјете бранилаца притвореницима су слободне и неометане, у складу са Законом о кривичном поступку.
 • За сваки разговор са притвореником бранилац мора имати одобрење надлежног суда.
 • Трајање посјете из става 1. овог члана није ограничено.
 • Посјете се обављају у просторији из члана 28. став 5.овог правилника.
 • Службено лице свој надзор ограничава само на аспект безбједности, а разговор између притвореника и браниоца не може слушати.
 • Руководилац Установе приликом израде распореда дневних активности одређује и вријеме када ће притвореника посјећивати браниоци.

Члан 33.

 • Притвореник има право да прима или о свом трошку набавља дневну штампу, књиге, писма, а по одобрењу руководиоца Установе и надлежног суда, и друге ствари у количини и величини која не омета боравак у просторији и не омета кућни ред.
 • Вријеме пријема пошиљки руководилац Установе одређује распоредом о дневним активностима у Установи, а ако су ствари упућене поштом, примају се сваки дан.
 • Притвореник има право на пријем два пакета мјесечно чија појединачна тежина не може бити већа од осам килограма.
 • Пакет може садржати: ствари за личну хигијену, некварљиве прехрамбене артикле, печено, кувано или пржено месо и рибу без костију и без додатака, сир у кришкама, поврће које није подложно кварењу, воће које није коштуњаво, кекс без фила, инстант кафу и 50 кутија цигарета.
 • Пакет може садржавати књиге, новине и друге ствари које одговарају редовним потребама притвореника, ако то не штети успјешном вођењу поступка.
 • Намирнице које се пакетом упућују не смију бити лако кварљиве и подложне оштећењу.
 • Храна, пластично посуђе и други предмети који се непосредно или поштом достављају притворенику морају бити прегледани у присуству притвореника прије њихове предаје.
 • Ако се приликом прегледа нађу сакривени предмети који не могу бити уручени притворенику, они се одузимају и о томе се обавјештава надлежни суд, који одлучује о даљем поступању.

Члан 34.

 • Притвореник има право да прима новац који се чува као притворенички депозит, а на захтјев притвореника може се користити за његове потребе (набавка хране, цигарета, прибора за личну хигијену и друго).
 • О издавању новца притворенику издаје се потврда.
 • Надлежни суд, у складу са Законом о кривичном поступку, може забранити или ограничити притворенику трошење новца са депозита, ако је новац стечен извршењем кривичног дјела или је у вези са извршењем кривичног дјела, о чему се доноси посебно рјешење.

 

Члан 35.

 • Притвореник може, уз одобрење надлежног суда и у складу са овим правилником, примати представнике вјерских заједница, ради задовољавања својих вјерских и духовних потреба.
 • Посјете из става овог члана обављају се у просторијама за посјету или у намјенској просторији, ако иста у Установи постоји.
 • Посјете се обављају под надзором радника службе обезбјеђења, а надзор обухвата само безбједносни аспект.
 • РАД И ПОНАШАЊЕ ПРИТВОРЕНИКА И ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И ДИСЦИПЛИНЕ У ОДЈЕЉЕЊУ ПРИТВОРА

Члан 36.

 • Притвореник се може ангажовати за радове нужне за одржавање чистоће у просторијама у којима борави и које користи.
 • Надлежни суд може на писани захтјев притвореника одобрити да притвореник ради на пословима који одговарају његовим психичким, физичким и стручним способностима.
 • Надлежни суд неће дозволити рад уколико је ште тан за вођење поступка и ако се изводи ван круга Установе.
 • Рад притвореника обавља се под надзором радника службе обезбјеђења.
 • Притворенику коме је дозвољено да ради припада накнада за рад и друга права по основу рада у складу са прописима која се односе на рад осуђених лица.

Члан 37.

 • Притвореници су дужни да се, у складу са Законом, придржавају одредаба овог правилника и наређења овлашћених службених лица Установе.
 • Притвореник који се не придржава одредаба овог правилника и наредби овлашћеног службеног лица чини дисциплински прекршај.
 • Дисциплински прекршаји су повреде дисциплине које се односе на:

а) физички напад на друге притворенике, запослене или службена лица, односно њихово вријеђање,

б) израђивање, примање, уношење и кријумчарење предмета,

в) уношење у Установу или припремање у Установи опојних средстава или алкохола,

г) поступање супротно прописима о заштити на раду и противпожарној заштити, као и неучествовање у спречавању посљедица природних непогода,

д) намјерно проузроковање материјалне штете,

ђ) недолично понашање пред другим притвореницима или службеним лицима,

е) припремање, организовање, покушај или извођење бјекства из Установе, приликом спровођења или из здравствене установе са лијечења,

ж) држање код себе предмета који нису дозвољени овим правилником,

з) тетовирање себе или другог,

и) разговор, дозивање, дописивање или на било који други начин успостављање контакта са притвореницима из других соба или лицима ван Установе и

ј) међусобну купопродају или размјену било каквих предмета или ствари (одијело, рубље, храна и сл.).

 • Уколико притвореник учини дисциплински прекршај који има обиљежје кривичног дјела, руководилац Установе ће против њега надлежном органу поднијети извјештај.
 • За причињену материјалну штету, намјерно или из крајње непажње, притвореник одговара по општим прописима о накнади штете.

Члан 38.

 • О учињеном дисциплинском прекршају притвореника руководилац Установе одмах обавјештава надлежни суд.
 • За учињени дисциплински преступ надлежни суд на приједлог рукводиоца Установе може притворенику изрећи дисциплинску казну ограничења посјете и контаката са вањским свијетом.
 • Ограничења из става 2. овог члана не могу се односити на контакте притвореника са браниоцем или конзуларним представником.

Члан 39.

 • Надлежни суд, у складу са Законом о кривичном поступку, доноси рјешење о изрицању дисциплинске казне притворенику.
 • На рјешење из става овог члана дозвољена је жалба вијећу надлежног суда, у складу са одредбама Закона о кривичном поступку.
 • Жалба на рјешење не одгађа извршење.
 • Рјешење вијећа суда је коначно.

Члан 40.

 • Руководилац Установе, а у хитним случајевима дежурно службено лице, може премјестити у другу собу или издвојити у посебну просторију притвореника који својим понашањем представља опасност за безбједност Установе, других притвореника, службених лица, ако озбиљно нарушава кућни ред или се примијети да се притвореник договара на начин који би могао штетити успјешном вођењу поступка.
 • Ако притвореник даје такав отпор који се на други начин не може савладати, а ни обезбиједити ред, притвореник се може везати.
 • Издвајање и везивање притвореника траје само док постоје разлози због којих је издвајање и везивање извршено, а о сваком издвајању и везивању притвореника обавјештава се надлежни суд.
 • Примјена мјере издвајања у посебну просторију може трајати најдуже 48 часова једнократно, а мјера везивања најдуже 12 часова у току 24 часа.
 • Ако је притвореник учинио лакши дисциплински прекршај, службено лице Установе упућује упозорење и позива на ред.

Члан 41.

У слободно вријеме притвореници могу да читају, пишу писма и поднеске, играју шах, домине и друге друштвене игре, осим хазарних игара.

 • ОСТУПАК У СЛУЧАЈУ БЈЕКСТВА ИЛИ СМРТИ ПРИТВОРЕНИКА

Члан 42.

 • У случају бјекства притвореника, руководилац Установе хитно обавјештава надлежну станицу полиције, надлежни суд и Министарство ради покретања потраге.
 • Наредбу за расписивање потјернице доноси надлежни суд, у складу са законом.

Члан 43.

 • У случају смрти притвореника у Установи, руководилац Установе одмах обавјештава надлежни суд и Министарство.
 • У случају смрти притвореника, обавезно се врши обдукција.
 • Ако породица не тражи да преузме посмртне остатке притвореника, сахрана се обавља о трошку надлежног суда.
 • Ствари и предмети од умрлог, по одобрењу надлежног суда, уз потврду предају се његовој породици.
 • Извјештај о смрти притвореника надлежни суд доставља надлежној матичној канцеларији.
 • ПРОВОЂЕЊЕ ПРИТВОРЕНИКА И ОТПУШТАЊЕ ИЗ ПРИТВОРА

 

Члан 44.

 • Притвореник се може привремено извести из Установе само у случајевима и на начин како је то прописано Законом.
 • Налог за извођење притвореника треба да се достави Установи најмање један дан прије дана извођења.
 • Налог за извођење треба да садржи: име и презиме притвореника, разлог извођења, вријеме извођења, мјесто гдје се лице изводи, печат и потпис овлашћеног службеног лица.

Члан 45.

 • Спровођење притвореника врше припадници Судске полиције.
 • Начин примопредаје притвореника између службе обезбјеђења Установе и Судске полиције одређује руководилац Установе.

Члан 46.

 • Ако је у интересу вођења кривичног поступка или ако то захтијевају разлози безбједности, притвореник се може премјестити из притворске јединице једне Установе у притворску јединицу друге Установе.
 • Рјешење о премјештају из става 1. овог члана доноси надлежни суд, на приједлог руководиоца Установе и уз сагласност министра правде, који предлаже у коју притворску јединицу да се притвореник премјести.
 • Против рјешења из става овог члана притвореник може изјавити жалбу предсједнику надлежног суда у року од три дана од пријема рјешења.
 • Жалба на рјешење не одлаже извршење.
 • Рјешење по жалби је коначно и против њега се не може покренути управни спор.
 • Спровођење притвореника у случају из става овог члана врши Судска полиција.

Члан 47.

 • Притвореници се из Установе отпуштају на основу рјешења о укидању притвора надлежног суда или истеком времена за које је притвор одређен, односно продужен
 • Установа је дужна да 48 часова прије истека притво ра обавијести надлежни суд да ће притвореник бити пуштен, и ако до истека притвора не добије рјешење о продужењу притвора, притвореник ће бити пуштен.
 • Рјешење о укидању притвора садржи сљедеће податке: име и презиме притвореника, очево име, датум и мјесто рођења, мјесто пребивалишта или боравишта, сат, дан, мјесец и годину пуштања из притвора

Члан 48.

 • Приликом отпуштања из Установе притворенику се враћају све ствари које су од њега одузете, а притвореник потписује поврат ствари на потврди о одузетим стварима.
 • Приликом отпуштања из Установе утврђује се здравствено стање притвореника.
 • По отпуштању притвореника из Установе одговарајући подаци се уносе у посебну матичну књигу притвореника.

Члан 49.

 • Надзор над притвором врши предсједник надлежног суда, у складу са одредбама Закона о кривичном поступку.
 • Предсједник суда, судија за претходни поступак и предсједник вијећа могу у свако доба посјећивати притво ренике, с њима разговарати и од њих примати притужбе.
 • Свака посјета притворенику уписује се у књигу обилазака.
 • О уоченим неправилностима и евентуалној повреди права притвореника прописаних Законом или другим општим актом заснованим на закону лица из става овог члана обавјештавају руководиоца Установе, надлежни суд и Министарство, који предузимају мјере да се отклоне уочене неправилности.

Члан 50.

 • Притвореник има право притужбе на поступке руководиоца и других службених лица Установе, а руководилац Установе притужбе одмах доставља надлежном суду и Министарству.
 • Министарство испитује наводе притужбе, предузима одговарајуће мјере и о томе обавјештава подносиоца притужбе.

Члан 51.

На сва остала питања која нису регулисана овим правилником, а односе се на притворена лица, примјењују се одредбе Закона и Правилника о кућном реду за издржавање казне затвора.

Члан 52.

Руководилац Установе утврђује у складу са овим правилником распоред дневних активности (вријеме устајања, почетак ноћног одмора, почетак и трајање појединих оброка, уређење просторија, распоред боравка на свјежем ваздуху, дан и вријеме посјете, пријем и слање пошиљки, вријеме и распоред купања, бријања и шишања, љекарски преглед, начин прибављања потребних ствари и артикала о трошку притвореника и др.).

 • ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о кућном реду у установама за издржавање мјере притвора (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/08).

Члан 54.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.