Осуђена лица

1193
На основу члана 17. став 2. Закона о извршењу кривич- них и прекршајних санкција Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи- ке Српске”, број 115/18), 5. јуна 2020. године, министар правде доно си

П РАВИЛНИК
О КУЋНОМ РЕДУ ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин живота и ор- ганизација рада затвореника са свим специфичностимакоје одређује директор установе за извршење кривичних и прекршајних санкција распоредом дневних активности.
Члан 2.
Исхрана, одјећа, обућа и рубље, контакти са спољним свијетом, вријеме, начин и дужина трајања посјете коју примају затвореници, одобравање, коришћење и изглед по- себне просторије за интимне посјете и посебне просторије за боравак затвореника са члановима уже породице, пријем пакетних пошиљки, вријеме, трајање и начин коришћења вјерских празника, накнада за рад, начин коришћења, трајања и других питања у вези са одмором, те начин утврђивања накнаде за рад, располагање осталим дије- лом накнаде за рад и погодности које се користе у кругу установе за извршење кривичних и прекршајних санкција (у даљем тексту: установа) питања су која се уређују овим правилником.
Члан 3.
(1) Овај правилник доступан је затвореницима током издржавања казне затвора.
(2) Затвореници се придржавају одредаба Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске (у даљем тексту: Закон), правила кућног реда и дру- гих прописа из области извршења казне затвора и поступа- ју по законитим наређењима службених лица, у складу са Законом.
(3) У току боравка у пријемном одјељењу радници одјељења на јасан и разумљив начин упознају затвореника са одредбама прописа из става 2. овог члана.
Члан 4.
(1) Затвореници дневно добијају три оброка хране.
(2) Оброци се дијеле у правилним размацима, а ква- литетом и количином треба да задовољавају прехрамбене и хигијенске стандарде, а уједно су примјерени животној доби, здрављу, врсти посла који обављају и њиховим вјер- ским захтјевима.
(3) Изузетно од става 1. овог члана, затвореници који раде на тежим пословима или раде у ноћној смјени добијају додатни оброк, који се може узимати на радном мјесту.
(4) На основу таблице исхране, директор установе утврђује јеловник за седам дана унапријед, а за затворе- нике који су болесни јеловник се утврђује уз прибављено мишљење доктора медицине у установи.
(5) Јеловник у ком се поред назива јела исказује кало- рична вриједност сваког оброка изражена у џулима поста- вља се на видно мјесто и доступан је затвореницима.
(6) За вријеме поста затвореницима-вјерницима омо- гућава се исхрана по вјерским прописима тог поста.
(7) Вода за пиће је доступна сваком затворенику.
(8) У спаваоницама и просторијама за дневни боравак затвореници могу да држе некварљиве намирнице купљене у продавници – кантини установе, добијене у пакету или приликом посјете.
Члан 5.
(1) Храну која се спрема у затвореничкој кухињи, прије њене подјеле, проба здравствени радник, а у његовом од- суству дежурно службено лице установе и своје запажање уноси у контролну књигу.
(2) Од сваког оброка хране узима се узорак и у посебној посуди, на прописан начин, чува се 72 часа.
Члан 6.
(1) Вријеме подјеле дневних оброка утврђује се распо- редом дневних активности.
(2) Оброк траје најдуже 30 минута, а размак између оброка не може бити краћи од четири часа нити дужи од осам часова.
(3) Затвореници не могу да узимају оброке у затворе- ничкој трпезарији ван прописаног термина и распореда утврђеног за сваки васпитни колектив.
Члан 7.
(1) У установи се може организовати рад продавнице – кантине у којој затвореници, притвореници и малољетници могу да купују основне прехрамбене артикле и друге ства- ри за личну употребу.
(2) Врсте артикала, начин на који се врши куповина и радно вријеме продавнице – кантине одређује директор установе.
(3) На видном мјесту у продавници – кантини истакнут је цјеновник свих артикала и других ствари за личну упо- требу, који се продају по набавној цијени, увећаној само за прописани порез, који не садржи никакав вид зараде.
(4) У саставу продавнице – кантине може се организо- вати кафе-кухиња у којој затвореници могу да конзумирају кафу и безалкохолна пића.
(5) Ако у установи нема продавнице – кантине, дирек- тор установе обезбјеђује набавку наведених артикала на други одговарајући начин.
Члан 8.
(1) Да би затвореник могао да купи робу у продавници
– кантини и кафе-кухињи, мора имати новчана средства на свом новчаном депозиту.
(2) У продавници и кафе-кухињи из става 1. овог члана не врши се продаја робе на одгођено плаћање.
Члан 9.
(1) Затвореници који су распоређени на рад у кухињи, продавници – кантини, магацинима хране и другим мјести- ма у установи, гдје су у непосредном контакту са намирни- цама, храном и људима, подлијежу редовном љекарском, односно санитарном прегледу.
(2) Затвореници из става 1. овог члана за вријеме рада одјевени су у радна одијела или радне мантиле бијеле боје.
Члан 10.
(1) Затвореницима се може обезбиједити бесплатно рубље, одјећа и обућа који су прилагођени мјесним климат- ским условима и годишњем добу, у складу са Законом.
(2) Ако то захтијевају послови које обављају, затворе- ници имају право на посебна радна одијела и другу одгова- рајућу заштитну опрему, у складу са Законом.
Члан 11.
(1) Затвореници су прописно и пристојно обучени у свим приликама у складу са годишњим добом и климат- ским приликама.
(2) Спортску одјећу затвореник може носити за вријеме и непосредно послије бављења спортским и другим орга- низованим активностима.
(3) Приликом коришћења погодности ван установе за- твореници носе властиту одјећу.
Члан 12.
(1) Одјећу и обућу којом су задужени затвореници сва- кодневно чисте и брижљиво чувају.
(2) Прије почетка ноћног одмора обавеза затвореника је да одјећу и обућу уредно сложи на за то предвиђено мјесто.
Члан 13.
(1) Затвореници имају право да примају посјету члано- ва уже породице два пута у току мјесеца, а на приједлог службе третмана и по одобрењу директора установе изузет- но и друга лица која могу позитивно утицати на ток издр- жавања казне, у складу са Законом.
(2) Редовна посјета у трајању од 60 минута одобрава се најмање два пута у току једног мјесеца.
(3) Зависно од класификационо-стимулативне групе у коју је затвореник распоређен, директор установе на прије- длог службе третмана може да одобри и чешће редовне посјете, те продужено трајање посјете.По одобрењу директора установе, у изузетним слу- чајевима и из оправданих разлога затворенику се могу одо- брити и ванредне посјете.
(4) Пријем посјета обавља се у намјенској просторији под непосредним надзором припадника службе обезбјеђе- ња.
(5) За вријеме трајања посјете затвореници се пристој- но понашају.
Члан 14.
(1) Посјете се обављају у вријеме и у дане које директор установе одреди распоредом дневних активности.
(2) У дане државних празника и других дана када се по закону не ради врши се пријем посјете без обзира на дан у седмици који је одређен за посјете.
Члан 15.
(1) Просторија за посјете је пространа, чиста, освије- тљена, загријана према потреби, прозрачна, са одгова- рајућим санитарним просторијама и уређајима, одгова- рајућим бројем столица и столова и истакнутим натписима путем којих посјетиоци могу да се упознају са информа- цијама о времену и условима одвијања посјете.
(2) У просторији из става 1. овог члана, у зависности од простора, може се организовати кутак са столовима, столи- цама и играчкама прилагођен за дјецу.
(3) Установа у просторији из става 1. овог члана може поставити апарате за кафу и освјежавајућа безалкохолна пића.
(4) Све посјете евидентирају се у књигу посјета.
Члан 16.
Овлашћено службено лице установе које је задужено за посјете врши претрес лица која долазе у посјету, ако то зах- тијевају разлози безбједности.
Члан 17.
(1) Ако се затвореник или његов посјетилац грубо или непристојно понашају током посјете, посјета се прекида.
(2) О прекиду посјете одлучује овлашћено службено лице установе које је задужено за посјете, о чему у писаној форми обавјештава васпитача и директора установе.
Члан 18.
(1) У случају појаве епидемије или из безбједносних разлога, директор установе може привремено да забрани посјете док трају разлози који су довели до такве забране.
(2) У случају забране посјета из става 1. овог чла- на, установа о свом трошку омогућава затвореницима да обавијесте чланове уже породице о привременој забрани посјета.
Члан 19.
(1) По одобрењу директора установе, затворенику се, зависно од класификационо-стимулативне групе у коју је распоређен, може дозволити интимна посјета брачног или ванбрачног друга.
(2) Брачни друг који долази у интимну посјету мора имати вјенчани лист, који није старији од шест мјесеци, а ванбрачни друг уредну потврду о ванбрачној заједници, издату од надлежног органа социјалне заштите.
(3) Потврда о ванбрачној заједници није потребна ако затвореник и ванбрачни друг на основу извода из матич- не књиге рођених могу доказати да имају заједничку дјецу или ако потврдом о пребивалишту могу доказати заједнич- ко пребивалиште, односно боравиште.
(4) Посјета из става 1. овог члана може се одобрити јед- ном мјесечно, у намјенској просторији установе у трајању до пет часова, без надзора службених лица.
Члан 20.
Просторија за интимне посјете је пространа, чиста, освијетљена, загријана према потреби, прозрачна, са одго-варајућом санитарном просторијом и уређајима, брачним креветом или француским лежајем, чистом постељином, ручницима и има сто, двије столице, ормарић за одлагање гардеробе и истакнутим натписима путем којих корисни- ци тих просторија могу да се упознају са информацијама о времену и условима одвијања интимне посјете.
Члан 21.
(1) Затворенику, зависно од класификационо-стимула- тивне групе у коју је распоређен, директор установе може да дозволи боравак са члановима породице у посебним просторијама установе које су намјенски опремљене за посјету малољетне дјеце.
(2) Просторија из става 1. овог члана треба да буде про- страна, чиста, освијетљена, по потреби загријана, прозра- чна, са одговарајућом санитарном просторијом и уређаји- ма, опремљена потребним намјештајем, кутком прилагође- ним за боравак малољетне дјеце и истакнутим натписима путем којих корисници тих просторија могу да се упознају са информацијама о времену и условима одвијања посјете.
(3) Посјета из става 1. овог члана може се одобрити у трајању до пет часова дневно у зависности од класифика- ционо-стимулативне групе у коју је затвореник распоређен.
Члан 22.
(1) Затвореник има право да га посјети адвокат који га заступа у остваривању његових права, у складу са Законом.
(2) Посјета се обавља у намјенској просторији из члана
15. став 1. овог правилника, без непосредног надзора при- падника службе обезбјеђења установе.
Члан 23.
(1) Затвореници могу да примају пакетне пошиљке два пута мјесечно од чланова породице путем поште и прили- ком посјете.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, директор устано- ве може да одобри пријем пакетних пошиљки и од других лица из члана 13. став 1. овог правилника.
(3) У пакету може да се налазе рубље, предмети за лич- ну хигијену, штампа, храна и цигарете.
(4) Нето тежина пакета не може бити већа од осам ки- лограма.
(5) Затвореници могу примати цигарете у количини до једног килограма мјесечно.
(6) Пакет садржаја и тежине из ст. 3. и 4. овог члана затвореник може да донесе и приликом повратка са ко- ришћења погодности ван круга установе.
(7) У дане државних празника и других дана када се по закону не ради затвореник може да прими још један пакет тежине и садржине која је дефинисана ст. 3. и 4. овог члана.
Члан 24.
(1) Пакети и друге пошиљке које примају затвореници прегледају се прије уручивања затворенику.
(2) Преглед врши овлашћено службено лице установе уз лично присуство затвореника.
(3) Пошиљке се уз потпис пријема уручују истог дана када стигну у установу.
(4) Предмети из пакетне пошиљке чије држање и посје- довање није дозвољено одузимају се и депонују, о чему се затворенику издаје потврда, у складу са Законом.
(5) Лако кварљиве ствари се уз записник, у присуству затвореника, уништавају.
Члан 25.
(1) Затвореник може од чланова своје породице, а по одобрењу директора установе и других лица, да прима не- ограничен број новчаних пошиљки путем поштанске упут- нице.
(2) Новац који затвореник доноси са собом, новац до- бијен приликом посјете или добијен поштанском упутни-цом и новац од награде и накнаде за рад депонује се на де- позит затвореника.
Члан 26.
(1) Затвореник не може да држи код себе новац.
(2) Ако се приликом претреса код затвореника пронађе новац, тај новац се привремено одузима и полаже на његов депозит.
(3) Затворенику се при отпуштању предају све ствари, предмети и новац који су били на чувању у установи.
(4) У случају из става 3. овог члана, затворенику се исплаћује остатак неутрошеног новца са његовог депозита.
Члан 27.
(1) Новчана средства из члана 25. став 2. овог правил- ника воде се на личном депозиту затвореника.
(2) Новац који се налази на личном депозиту затворени- ка може се користити за куповину у продавници – кантини, а по одобрењу директора установе и за друге сврхе (под- миривање потреба породице, потребе адвоката и приликом коришћења погодности и сл.).
(3) Не може се вршити преношење новца са депозита једног затвореника на депозит другог затвореника.
(4) Платежно средство у продавници – кантини је кон- вертибилна марка.
(5) Сваки затвореник може се код службеног лица уста- нове које је задужено за те послове непосредно информиса- ти о стању новчаних средстава на свом депозиту.
Члан 28.
(1) Затвореници могу да задовољавају своје вјерске и духовне потребе и да учествују у вјерским обредима или скуповима организованим унутар установе, те да користе вјерску литературу, у складу са вјерским прописима конфе- сије којој припадају.
(2) Вјерске потребе из става 1. овог члана могу да за- довољавају и затвореници који се налазе у пријемно-отпу- сном одјељењу, на издржавању дисциплинске казне упући- вања у самицу или мјере усамљења, под условом да се због тога не ремети безбједносна ситуација у установи.
(3) Затвореници не могу да намећу своја вјерска убјеђења другим затвореницима нити да шире вјерску нетрпељивост према другим затвореницима.
(4) Затвореници могу да истичу вјерска обиљежја само у просторијама у којима могу да задовољавају своје вјерске потребе.
(5) Затвореници, као и службена лица установе, не могу да истичу вјерска обиљежја у заједничким просторијама гдје бораве затвореници нити у службеним просторијама установе.
Члан 29.
(1) У установи се налазе просторије за одржавање вјер- ских обреда и редован долазак вјерских службеника.
(2) Просторије за задовољавање вјерских потреба одр- жавају затвореници-вјерници и користе се у времену које је потребно да се вјерске потребе обаве у складу са вјерским прописима одређене конфесије.
(3) Затворенике могу да посјећују представници вјер- ских заједница и вјерски службеници ради обављања вјер- ских обреда.
Члан 30.
(1) Затвореницима се омогућује читање дневне и перио- дичне штампе, те свакодневно праћење радио и ТВ програ- ма.
(2) Ради задовољења потреба из става 1. овог члана, установа се претплаћује на довољан број дневних и недјељ- них листова.
(3) Затвореници могу да се претплате на дневне, не- дјељне или периодичне листове и часописе и другу забавну и стручну литературу.
Члан 31.
(1) Постељина затвореника мијења се два пута мјесеч- но, а по потреби и чешће.
(2) Ако у установи не постоје услови за организовано прање и сушење личног рубља затвореника, затвореник са- мостално пере и суши рубље.
Члан 32.
(1) Затвореницима који су радно ангажовани, који стал- но бораве у затвореним просторијама или се из разлога бе- збједности или других разлога не упућују на рад омогућује се боравак на свјежем ваздуху (шетња) у кругу установе у трајању од најмање три часа дневно.
(2) Затвореницима који издржавају дисциплинску ка- зну упућивања у самицу или мјеру усамљења омогућује се шетња и боравак на свјежем ваздуху у кругу установе на посебно одређеном мјесту, уз обавезан надзор припадни- ка службе обезбјеђења установе и траје најмање један час дневно.
Члан 33.
Вријеме боравка на свјежем ваздуху за затворенике који се налазе на лијечењу у стационару установе, зависно од здравственог стања и потребног лијечења, одређује доктор медицине у установи.
Члан 34.
(1) При сусрету са запосленима и другим службеним лицима у установи затвореник их у стојећем ставу поздра- вља или отпоздравља поздравом према добу дана.
(2) Када лежи болестан, када је у стационару установе, као и за вријеме оброка, затвореник при сусрету са запосле- нима и другим службеним лицима у установи не мора да их поздрави или отпоздрави у стојећем ставу.
(3) Затвореник се приликом обраћања службеним лици- ма установе представља личним именом и презименом, а запослене у установи ословљава у складу са звањем у слу- жби (“господине васпитачу”, “госпођо васпитачице”, “го- сподине инструктору” и сл.).
(4) Службена лица установе приликом обраћања затво- ренику ословљавају га именом и презименом, при сусрету отпоздрављају их на њихов поздрав и пристојно се пона- шају.
Члан 35.
Директор установе одређује дневни распоред активно- сти за радне и за нерадне дане.
Члан 36.
(1) Устајање, лична хигијена, спремање просторија и припрема за посао као дневне активности затвореници оба- вљају у времену од 6.00 до 7.30 часова.
(2) Временски интервал у ком затвореници доручкују је од 7.00 до 10.00 часова, ручак од 13.00 до 15.30 часова, а вечера од 18.00 до 20.30 часова.
(3) Повечерје је у 22.00 часа, а ноћни одмор траје од
22.00 до 6.00 часова.
Члан 37.
(1) Недјељом и током државних празника и других дана када се по закону не ради устајање и друге јутарње актив- ности помјерају се за један час касније.
(2) Затвореници који се налазе на поштеди коју је одо- брио доктор медицине у установи и затвореници који кори- сте годишњи одмор у кругу установе ослобађају се обавезе да устају на знак за устајање.
(3) На знак за повечерје гасе се свјетла, а затвореници обавезно лијежу у кревет.
(4) Директор установе или лице које он овласти може дозволити праћење ТВ програма и послије знака за пове- черје.
(5) Дневни, недјељни и годишњи одмор затворени- ци проводе у просторијама за дневни боравак и дру-гим просторијама предвиђеним за боравак у слободно вријеме.
Члан 38.
(1) Установа обезбјеђује стручно лице за пружање прав- не помоћи затвореницима ради предузимања потребних радњи за заштиту њихових права и законом заштићених интереса у вези са издржавањем казне затвора, у складу са Законом.
(2) Лице из става 1. овог члана распоређено је на радно мјесто које је одређено правилником о унутрашњој орга- низацији и систематизацији радних мјеста у установи ради пружања правне помоћи затвореницима.
(3) Затвореник може затражити правну помоћ на начин да захтјев са питањима у писаноj форми предаје васпитачу, који тај захтјев доставља стручном лицу за пружање правне помоћи, уз обезбјеђивање потребних информација о затво- ренику, предмету захтјева и евентуалним активностима о том питању које су до тада биле предузимане.
(4) Стручно лице припрема одговоре и саопштава их затворенику, о чему води уредну евиденцију.
Члан 39.
(1) Радно ангажовање затвореника остварује се у окви- ру привредне јединице у установи и ван круга установе и на пословима од заједничког интереса за живот и рад за- твореника и предвиђеним програмом поступања, у складу са Законом.
(2) Привредна јединица своје потребе за радном снагом доставља служби за третман путем писменог захтјева, по правилу, свакодневно, а најмање једном седмично.
Члан 40.
(1) Прије укључивања затвореника у процес рада затво- реник пролази обуку, након које потписује изјаву да је обу- чен за одређени посао, а изјаву својим потписом овјерава и радни инструктор код ког је затвореник прошао период обуке.
(2) Изјава из става 1. овог члана чува се у привредно- инструкторској служби.
(3) Затвореник поступа по инструкцијама и упутствима радних инструктора и других службених лица установе под чијим надзором ради и придржава се одредаба Закона о за- штити од пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/19) и Закона o заштити на раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 и 13/10).
(4) Током радног времена затвореник се не удаљава са радног мјеста, не може да води приватне разговоре нити да нарушава радну дисциплину на други начин.
(5) Затвореник не може у радним јединицама, као и на сваком другом радном мјесту, да израђује било какве пред- мете за себе или другог без радног налога.
Члан 41.
(1) Радно вријеме затвореника је до 40 часова седмич- но, у складу Законом.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, радно вријеме може трајати и дуже само у случајевима и под условима одређе- ним законом, о чему одлучује директор установе, у складу са Законом.
(3) Рад из става 2. овог члана може се организовати уз сагласност или на захтјев затвореника, о чему одлучује ди- ректор установе.
(4) Поред редовног радног времена, затвореник се може упослити два часа дневно на пословима који се обављају ради одржавања чистоће и омогућавања несметаног живо- та и рада у установи, те на другим текућим пословима и за тај рад не прима накнаду.
Члан 42.
(1) Затвореници који раде имају дневни, седмични и го- дишњи одмор те право на накнаду за свој рад, у складу са Законом.
(2) Дневни одмор је у трајању од 30 минута и не може бити на почетку и на крају радног времена.
(3) У току 24 часа затворенику се обезбјеђује осмочасов- ни непрекидни одмор и један слободан дан у току седмице.
(4) Затворенику који издржава казну затвора у трајању дужем од годину дана, а који је на раду у установи провео непрекидно 11 мјесеци, обезбјеђује се годишњи одмор у трајању од 18 радних дана у току године.
(5) Затворенику који издржава казну затвора у трајању до годину дана, а који је на раду у установи провео не- прекидно најмање шест мјесеци, обезбјеђује се годишњи одмор у трајању од једног радног дана за сваки навршени мјесец рада.
(6) Под временом проведеним на непрекидном раду у установи подразумијева се вријеме радног ангажовања у установи у којој затвореник издржава казну затвора, као и вријеме проведено на лијечењу због повреде на раду или професионалног обољења до ког је дошло радом у установи.
(7) За сваку навршену наредну годину рада у установи затворенику се обезбјеђује по један дан годишњег одмора.
(8) Укупно трајање годишњег одмора из ст. 3. и 5. овог члана не може бити дуже од 30 дана.
Члан 43.
(1) Затвореник годишњи одмор, по правилу, користи у намјенским просторијама установе, а установа затворенику омогућава да неискоришћени дио годишњег одмора иско- ристи најдаље до краја јуна наредне календарске године.
(2) У годишњи одмор урачунавају се и суботе, осим оних које падају у дане републичких празника и других дана када се по закону не ради.
(3) Због организације извршења казне затвора и конти- нуираног спровођења третмана, годишњи одмор може се користити у два дијела, ако то захтијева природа посла коју затвореник обавља и у зависности од жеље и потребе за- твореника, водећи рачуна да период између два годишња одмора не може бити краћи од два мјесеца.
(4) Директор установе доноси рјешење о годишњем одмору затвореника.
Члан 44.
(1) Затвореници који раде у оквиру привредне јединице имају право на накнаду за свој рад, у складу са Законом.
(2) Затвореник слободно располаже новцем оствареним од накнаде и награде за свој рад, изузев у случајевима про- писаним Законом.
(3) Сва новчана примања за рад у току једног мјесеца чине мјесечну новчану накнаду затвореника.
Члан 45.
(1) Основица за обрачун мјесечне накнаде за рад затво- реника не може бити мања од 20% од најниже цијене рада у Републици Српској.
(2) Утврђени основ из става 1. овог члана има вријед- ност коефицијента 1 (један).
Члан 46.
Висина накнаде за рад затвореника утврђује се према врсти посла, количини и квалитету рада, дужини радног времена и доприносу у остваривању продуктивности и еко- номичности пословања.
Члан 47.
(1) Према врсти посла накнада се утврђује категориза- цијом свих послова и радних задатака на којима раде за- твореници.
(2) У зависности од врсте посла, услова рада, сложе- ности, одговорности и физичког напрезања, утврђују се сљедеће категорије послова:
1) прва категорија: тешки послови због физичког и ум- ног напрезања; сложени послови због технолошког проце- са и тешки услови у којима се обавља рад,друга категорија: послови и радни задаци који се оба- вљају у стандардним условима и под стандардним околно- стима,
2) трећа категорија: лакши послови и радни задаци који захтијевају мање физичког и умног напрезања, који су по сложености лакши и који се обављају у лакшим условима рада.
Члан 48.
Према категоризацији послова и радних задатака утврђених у члану 47. овог правилника и стручној квали- фикацији која је потребна за обављање послова и задатака одређују се сљедећи коефицијенти:
1) прва категорија:
1. ВСС или ВШС (VII и VI степен стручне спреме) 3,50,
2. ВКВ (V степен стручне спреме) 3,
3. ССС (IV и III степен стручне спреме) 2,50,
4. ПК и НК (I и II степен стручне спреме) 2;
2) друга категорија:
1. ВСС или ВШС (VII и VI степен стручне спреме) 3,
2. ВКВ (V степен стручне спреме) 2,50,
3. ССС (IV и III степен стручне спреме) 2,
4. ПК и НК (I и II степен стручне спреме) 1,50;
3) трећа категорија:
1. ВКВ (V степен стручне спреме) 2,
2. ССС (IV и III степен стручне спреме) 1,50,
3. ПК и НК (I и II степен стручне спреме) 1.
Члан 49.
Према количини и квалитету рада, радној дисциплини и односу према средствима рада накнада затвореницима утврђује се процентом увећања основице за обрачун према оцјени рада (радној оцјени) коју је затвореник добио за мје- сец за који се утврђује накнада за рад:
1) затворенику са радном оцјеном одличан (5) 10%,
2) затворенику са радном оцјеном врлодобар (4) 5%.
Члан 50.
(1) Према дужини радног времена проведеног на послу затворенику се одређује мјесечна накнада према ефектив- ном раду проведеном на одређеном радном мјесту.
(2) Ефективни рад се мјери у часовима, а обухвата и вријеме од 30 минута предвиђено за одмор у току радног дана.
Члан 51.
Мјесечна накнада за рад затвореника обрачунава се по формули:
МН = О/ФС • ЕР • К • ПРО,
при чему је:
МН – мјесечна накнада,
О – основица за обрачун мјесечне накнаде за рад затво- реника,
ФС – просјечан фонд радних часова у мјесецу за који се врши обрачун,
ЕР – ефективни рад проведен на радном мјесту,
К – коефицијент утврђен према члану 48. овог правил- ника,
ПРО – проценат по основу радне оцјене према члану 49.
овог правилника.
Члан 52.
(1) Затворенику који је радно ангажован припада накна- да за рад у висини од 100% од просјечно остварене мјесеч- не накнаде у посљедња три мјесеца рада у установи, како слиједи:
1) за вријеме боловања усљед повреде на раду или про- фесионалног обољења стеченог у установи,
2) за вријеме коришћења годишњег одмора.
(2) За боловање настало у околностима које нису пре- двиђене ставом 1. овог члана затворенику припада накнада у висини од 80% од просјечно остварене мјесечне накнаде у посљедња три мјесеца рада у установи.
(3) Затвореницима који прије ступања на боловање нису на раду провели период од три мјесеца као просјек узима се накнада за рад остварена у посљедњем мјесецу рада у установи.
(4) Затвореник не остварује право на накнаду за вријеме боловања на којем се налази због самоповређивања.
(5) Накнаду за рад не остварују затвореници који се налазе у бјекству, за вријеме бјекства и затвореници који издржавају дисциплинску казну упућивања у самицу за вријеме трајања ове казне.
Члан 53.
(1) Накнада за рад затвореника увећава се 30% за рад ноћу, 35% за прековремени рад и 50% за рад у дане држав- них празника.
(2) Рад дужи од пуног радног времена у свим случајеви- ма одобрава директор установе.
Члан 54.
Затвореницима који стичу стручно образовање, а према наставном плану раде одређен број часова на практичном раду, припада накнада за рад у износу од 70% од основице рада из члана 45. став 1. овог правилника.
Члан 55.
(1) Погодности које затвореник може да користи у складу са Законом и Правилником о класификацији и рек- ласификацији затвореника (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/19) одобрава директор установе или лице које он овласти.
(2) Приликом одобравања погодности затворенику, које подразумијевају излаз из установе, директор установе изда- је писмену дозволу за излаз.
Члан 56.
(1) У вријеме издржане казне затвора као основ за одо- бравање погодности ван установе урачунава се:
1) преостали дио неиздржане казне затвора, умањен за вријеме које је провео у притвору за затворенике који на издржавање казне долазе са слободе,
2) вријеме проведено у притвору када се затвореник упућује на издржавање казне затвора из притвора.
(2) Ако је затвореник већ стекао формалне услове за одобравање погодности ван круга установе, погодности му се не могу одобрити за вријеме док се налази у припремној класификационо-стимулативној групи.
Члан 57.
У случају када затвореник има двије или више правосна- жно изречених казни затвора које нису обједињене, висина изречене казне затвора рачуна се као кумулативни збир казни.
Члан 58.
(1) Приликом одобравања погодности ван круга устано- ве узимају се у обзир:
1) понашање затвореника од почетка издржавања казне затвора,
2) однос према раду, средствима рада и постигнутим резултатима рада,
3) однос према културно-просвјетном раду и ангажо- вање у слободним активностима.
(2) У изузетним случајевима, директор установе може затвореницима ускратити коришћење погодности ван круга установе на одређено вријеме, а нарочито у случају епиде- мије или када то налажу интереси безбједности.Погодности које се користе ван круга установе додјељују се радно способним затвореницима који за врије- ме издржавања казне затвора нису радно ангажовани због немогућности установе да затворенику обезбиједи адекват- но радно ангажовање, и то погодности које су предвиђене за нижу класификациону групу од оне у коју је то лице кла- сификовано.
(3) Затворенику који се није позитивно изјаснио за своје радно ангажовање не могу се одобравати погодности ван круга установе.
(4) Затворенику код ког је од доктора медицине у уста- нови утврђена трајна радна неспособност могу се одобра- вати погодности ван круга установе.
Члан 59.
(1) Додијељене погодности не могу се спајати нити преносити из једног мјесеца у други, осим погодности из члана 141. став 1. т. 1), 5) и 6) Закона.
(2) Погодности које се користе ван круга установе, а које се одобравају на дане, у оправданим случајевима, могу се продужити за вријеме које је потребно за путовање за- твореника од установе до мјеста у ком ће користити погод- ност.
(3) Затвореник не може користити погодности ван круга установе у случајевима када се:
1) због болести налази у здравственој установи на лије- чењу,
2) због болести налази у стационару установе,
3) налази на поштеди од рада.
Члан 60.
Директор установе или лице које он овласти, у складу са класификационо-стимулативном групом у коју је распо- ређен након класификације и рекласификације, може за- творенику додијелити погодности које се користе у кругу установе:
1) коришћење властитог радио и ТВ пријемника,
2) уређење животног простора личним стварима,
3) чешће примање посјета и пакета,
4) додјељивање награда у новцу или стварима,
5) продужен боравак у заједничким просторијама (би- блиотека, дневни боравак, игралиште или други простори за коришћење слободног времена),
6) премјештај из затвореног у полуотворено одјељење установе са блажим режимом,
7) примање посјете без надзора у просторијама за посјете у установи,
8) боравак са члановима породице у посебним про- сторијама установе намјенски опремљеним за посјету ма- лољетне дјеце у трајању до пет часова,
9) боравак у посебној просторији за интимне посјете са брачним или ванбрачним другом у трајању до пет часова.
Члан 61.
Одредбе које се односе на извршење посебне мјере уса- мљења и извршења дисциплинске казне упућивања у сами- цу регулисане су одредбама Правилника о дисциплинској одговорности затвореника (“Службени гласник Републике Српске”, број 67/19).
Члан 62.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о кућном реду за издржавање казне затвора (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/11).
Члан 63.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја- вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 08.030/020-3846/19
5. јуна 2020. године Министар, Бањалука Антон Касиповић, с.р.